Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online: 2414-0295

Contacts

Responsible editor Solonitskaya I.V., PhD, accos. prof.
Technical editors Ruzhitskaya N.V., Levtrynskaya Y.O.

Contact phones

(048)712-41-29

(048)712-10-32

E-mail

terma_onaft@ukr.net

np_onaht@ukr.net

Аddress

Odesa National University of Technology, st. Kanatnaya, 112 Odesa, Ukraine 65039